नगर परिचय

स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ८० मा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारको मिति २०७१ मंसिर १६ गतेको निर्णयानुसार झापा जिल्लाका साविकका सतासीधाम र शिवगंज गाउँ विकास समितिलाई गाभी यस शिवसताक्षी नगरपालिकाको गठन भएको हो । नगरपालिकाको केन्द्र साविक शिवगंज गाविसको वडा नं. ९ (हाल शिवसताक्षी नगरपालिका वडा नं. ३) मा पर्ने ब्याङ्डाँडामा छ । नगरपालिकालाई ९ वटा वडामा विभाजन गरिएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को व्यवस्थाअनुसार शिवसताक्षी नगरपालिका एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला स्वशासित र सङ्गठित संस्था हो । नगरपालिकाले व्यक्तिसरह चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न र बेचबिखन गर्न सक्छ । नगरपालिकाले व्यक्तिसरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६, स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४, स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन कार्यविधि, २०६९ लगायत प्रचलित ऐन नियम बमोजिम यस नगरपालिकाका काम कारवाहीहरु संचालित र व्यवस्थित गरिएको छ ।